O programu "Obrazovanje odraslih"

  Ukoliko ste završili srednju školu, a niste  REDOVAN student, u JU Medicinskoj školi Bihać možete izvršiti prekvalifikaciju u programu obrazovanja odraslih i steći diplomu o završenoj srednjoj medicinskoj školi za zanimanje medicinska sestra – tehničar.

 

Konkurs za upis polaznika u program za obrazovanje odraslih raspisuje se 2 puta godišnje i to prvi put najkasnije do 15. januara, a drugi put najkasnije do 30. juna tekuće godine, uz tačno naveden broj kandidata koji mogu upisati školovanje.

Nakon raspisanog konkursa kandidati prilažu prijave za upis u prostorijama škole uz sljedeću dokumentaciju: 
1. Original  svjedodžbe o završenom I, II, III, IV razredu srednje škole, te diplome
2. Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerena kopija
3. Rodni list
4. CIPS

Po završenom upisu kandidata koji traje 15 dana od dana objavljivanja konkursa, Komisija za izbor kandidata formira rang listu kandidata u roku od 10 dana od dana zatvaranja konkursa. Nakon toga se pristupa izradi i potpisivanju ugovora sa sada već polaznicima obrazovanja odraslih.

Po okončanom upisu i potpisivanju ugovora kandidati će dobiti raspored održavanja redovne nastave koja će se izvoditi u večernjim satima ili vikendom a koja traje najduže 9 sedmica a ista je obavezna za sve polaznike.

Nakon odslušane nastave (50 % fonda sati redovne nastave) polaznici će moći prijaviti ispite koje žele polagati u određenom ispitnom roku.

Polaznici u svakom ispitnom roku mogu polagati samo jedan razred. Obzirom da se godišnje organizuju dva ciklusa kandidat/polaznik može prekvalifikaciju završiti za period od dvije godine.

Visina upisnine za svaki ciklus (razred) obrazovanja odraslih je 100 KM. Cijena ispita je 60,00 KM

Uplate se vrše u skladu s potpisanim ugovorom između polaznika i JU Medicinske škole Bihać.

Sve dodatne informacije možete dobiti u prostorijama škole, na e-mail adresu:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ili na telefon 037/313-197 lokal 4  kod voditelja programa Emire Harbaš.

 

Preuzmite izgled uplatnica:

Uplate se vrše u skladu s potpisanim ugovorom između polaznika i JU Medicinske škole Bihać.

 

 

Obrazovanje odraslih 2014